Strona główna » Blog » CZASOWNIKI NIEREGULARNE W JĘZYKU ANGIELSKIM
czasowniki nieregularne angielski

CZASOWNIKI NIEREGULARNE

Put put put, cut cut cut, ale get got got?! Dlaczego czasowniki nieregularne odmieniają się tak różnie? Gramatyka języka angielskiego jest dość logiczna, przez to jej nauka jest uznawana za prostszą niż nauka np. gramatyki języka polskiego. Są jednak pewne aspekty angielskiej gramatyki, które trzeba po prostu zapamiętać. Czasowniki nieregularne są właśnie jednym z takich aspektów. Warto jednak poświęcić im czas, ponieważ bez nich nasza komunikacja po angielsku będzie po prostu niezrozumiała i osoby, z którymi będziemy rozmawiać będą mogły się tylko domyślać, że mówimy o przeszłych zdarzeniach.

Czasowniki nieregularne, to takie, które nie odmieniają się w klasyczny dla języka angielskiego sposób, czyli poprzez dodanie końcówki -ed lub -d (w zależności od końcówki podstawy czasownika). Tak tworzymy formę przeszłą dla czasów takich, jak Past Simple, Past Perfect, Present Perfect. Formę przeszłą czasowników stosujemy również m.in. w konstrukcjach językowych, takich jak: strona bierna, mowa zależna, czy tryby warunkowe (o tym, jak je tworzyć i kiedy ich używamy przeczytacie na naszym blogu, w serii artykułów poświęconych trybom warunkowym, czyli „conditionalom”).

Nieregularne formy czasowników to pamiątka z czasów kiedy angielski podlegał silnym wpływom germańskim, czasowniki stworzone później mają już regularną odmianę opisaną wyżej. Te nieregularne czasowniki oprócz formy bezokolicznikowej – Infinitive, tworzą dwie formy przeszłe – Past Tense i Past Participle. W niektórych przypadkach obie formy przeszłe są takie same, czasem forma Infinitive i Past Participle są takie same, a Past Tense inna. Są jednak też przypadki, kiedy wszystkie trzy formy są różne.

Tak, w teorii to wydaje się dość skomplikowane, zwłaszcza, że w Internecie możemy znaleźć niezliczone listy czasowników nieregularnych, zawierających setki pozycji. My przygotowaliśmy dla Was listę, w której znajdziecie najważniejsze czasowniki nieregularne. Podzieliliśmy je też na rodziny, grupy czasowników, które odmieniają się podobnie, żeby pokazać Wam, że o ile nie jest to bardzo logiczna część gramatyki, są w niej jednak pewne prawidłowości. Oczywiście na końcu artykułu znajdziecie małą niespodziankę – wersję w formie tabelki do pobrania. Warto więc doczytać ten post do końca. 😉

LISTA CZASOWNIKÓW NIEREGULARNYCH Z PODZIAŁEM NA GRUPY

1. Czasowniki, które mają takie same trzy formy:

I FORMA - BEZOKOLICZNIK II FORMA - PAST III FORMA - PAST PARTICIPLE TŁUMACZENIE
bet bet bet zakładać się, obstawiać
bid bid bid licytować
broadcast broadcast broadcast nadawać, transmitować (o audycji)
cast cast cast obsadzać w roli, rzucać
cost cost cost kosztować (o cenie)
cut cut cut ciąć, uciąć
fit fit fit pasować
forecast* forecast forecast prognozować, przewidywać
*możliwa też jest forma z -ed
hit hit hit uderzać
hurt hurt hurt ranić, zranić
let let let pozwalać
put put put kłaść
quit quit quit rezygować, rzucać (przestać coś robić)
read read* read* czytać
*wymowa jest inna
reset reset reset resetować, ustawiać ponownie
rid rid rid pozbywać się
set set set ustalać, wyznaczać
shut shut shut zamknąć
split split split rozdzielić, rozszczepić
spread spread spread rozpowszechaniać, rozprzestrzeniać
upset upset upset smucić, zmartwić, zachwiać
wed* wed wed pośłubić, pobrać się
*możliwa też jest forma z -ed
wet wet wet moczyć, zmoczyć
*możliwa też jest forma z -ed

2. Czasowniki, w których II i III forma jest taka sama:

a) II i III forma kończy się na "T":

I FORMA - BEZOKOLICZNIK II FORMA - PAST III FORMA - PAST PARTICIPLE TŁUMACZENIE
build built built budować
burn burnt burnt palić
dream* dreamt dreamt marzyć, śnić
*możliwa też jest forma z -ed
feel felt felt czuć
keep kept kept trzymać
learn* learnt learnt uczyć się
*możliwa też jest forma z -ed
leave left left pozostawiać, opuszczać
lend lent lent pożyczać (komuś)
lose lost lost gubić, tracić
mean meant meant znaczyć
meet met met spotykać
send sent sent wysyłać
shoot shot shot strzelać
sit sat sat siadać
spend spent spent spędzać
spill spilt spilt rozlewać
spoil spoilt spoilt psuć

b) w II i III formie samogłoska zmienia się na „U”:

I FORMA - BEZOKOLICZNIK II FORMA - PAST III FORMA - PAST PARTICIPLE TŁUMACZENIE
dig dug dug kopać
hang* hung hung wieszać
* możliwa jest też forma z -ed
spin spun spun obracać się
stick stuck stuck przyklejać
sting stung stung użądlić
strike strike strike uderzać, strajkować
swing swung swung huśtać się, kołysać

c) w II i III formie kończa się na „ught”:

I FORMA - BEZOKOLICZNIK II FORMA - PAST III FORMA - PAST PARTICIPLE TŁUMACZENIE
bring brought brought zabrać
buy bought bought kupować
catch caught caught łapać
fight fought fought walczyć
seek sought sought szukać
teach taught taught uczyć
think thought thought myśleć

3. Bezokolicznik i Past Participle są takie same:

I FORMA - BEZOKOLICZNIK II FORMA - PAST III FORMA - PAST PARTICIPLE TŁUMACZENIE
become became become stać się
come came come przychodzić
overcome overcame overcome pokonywać, przezwyciężać
overrun overran overrun najeżdżać, przekraczać granicę
run ran run biegać

4. Czasowniki zakończone na ‘ew’ w II formie i ‘own’ w III formie:

I FORMA - BEZOKOLICZNIK II FORMA - PAST III FORMA - PAST PARTICIPLE TŁUMACZENIE
blow blew blown wiać, dmuchać
fly flew flown latać
grow grew grown rosnąć, uprawiać
know knew known wiedzieć
throw threw thrown rzucać

5. Czasowniki, które w II formie zmieniają samogłoskę na „a” i w III formie na „u”:

I FORMA - BEZOKOLICZNIK II FORMA - PAST III FORMA - PAST PARTICIPLE TŁUMACZENIE
begin began begun rozpoczynać
drink drank drunk pić
run ran run biegać
ring rang rung dzwonić
sing sang sung śpiewać
sink sank sunk tonąć
stink stank stunk śmierdzieć
swim swam swum pływać
spring sprang sprung skoczyć

6. Czasowniki kończące się na ‘en’ w III formie:

I FORMA - BEZOKOLICZNIK II FORMA - PAST III FORMA - PAST PARTICIPLE TŁUMACZENIE
awake* awoke awoken budzić się
*możliwa jest też forma z -ed
beat beat beaten bić, uderzać
bite bit bitten gryźć
break broke broken łamać
choose chose chosen wybierać
drive drove driven prowadzić (samochód)
eat ate eaten jeść
fall fell fallen spadać
forbid forbade forbidden zakazywać
forget forgot forgotten zapominać
forgive forgave forgiven wybaczać
freeze froze frozen zamrażać
give gave given dawać
hide hid hidden ukrywać
mistake mistook mistaken pomylić się
override overrode overridden pomijać, tratować
overtake overtook overtaken dogonić, wyprzedzać
prove proved proved, proven udowadniać
ride rode ridden jechać, pojechać
rise rose risen powstać, rosnąć
see saw seen widzieć
shake shook shaken potrząsnąć
speak spoke spoken rozmawiać, mówić
steal stole stolen kraść
swell swell swelled, swollen puchnąć
take took taken wziąć
wake woke woken budzić się
write wrote written pisać

7. Czasowniki, których wszystkie formy są inne i nie można ich dopasować do żadnej z powyższych reguł:

I FORMA - BEZOKOLICZNIK II FORMA - PAST III FORMA - PAST PARTICIPLE TŁUMACZENIE
be was / were been być
do did done robić
draw drew drawn rysować
foresee foresaw foreseen przewidywać, przewidzieć
go went gone iść, pójść, chodzić
lie ley lain leżeć
overdo overdid overdone przesadzać w czymś
show showed showed / shown pokazywać
undo undid undone anulować, cofnąć
wear wore worn nosić
withdraw withdrew withdrawn cofać, wycofać

Chcesz nauczyć się poprawnie stosować czasowniki nieregularne w języku angielskim? Skorzystaj z lekcji online z którymś z lektorów Prolangu!

O autorce:

Agnieszka Małek-Bohusz

Business English Teacher, lingwista i metodyk z pasją do swojego zawodu. Od 2008 roku prowadzi zajęcia in-company, specjalizując się w języku angielskim biznesowym i branżowym, a od 2016 pomaga też w rozwoju innym lektorom. Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Od zawsze interesuje się językami, kulturą i literaturą.

1 thought on “CZASOWNIKI NIEREGULARNE W JĘZYKU ANGIELSKIM”

  1. Pingback: O co chodzi w tych czasach perfect? - czyli różnica PRESENT PERFECT SIMPLE, a PRESENT PERFECT CONTINUOUS. - Szkoła językowa

Comments are closed.

Shopping Cart
Scroll to Top
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner