Utworzono

English evaluation test for NONSTOP.CO employees

Dear Student!

 • To take the test and receive your final score, remember to give your name and email address.
 • You will have 20 minutes to complete all 40 test items.
 • During the test, you can return to a given question and change your answer if you wish.
 • The test will be finished only when you click on the "Finish test" button or your time runs out.
 • In the lexical part, write only ONE word.
 • In the grammatical part, you may write up to three words.
 • There are photos in some exercises, use them to help you.

Good luck!

Szanowni Państwo!

 • Aby rozpocząć test i otrzymać wynik końcowy, należy podać imię oraz adres email na początku testu.
 • Mają Państwo maksymalnie 20 minut na wypełnienie całego testu, czyli łącznie 40 zadań.
 • Podczas wypełniania testu zawsze można powrócić do wybranego pytania i dowolnie zmienić swoją odpowiedź.
 • Test zostanie zakończony dopiero po kliknięciu przycisku "Finish test / Zakończ test" lub po upłynięciu czasu.
 • W części słownikowej należy wpisać tylko JEDNO słowo.
 • W części gramatycznej można wpisać maksymalnie 3 słowa.
 • W niektórych zadaniach wykorzystano ilustracje, które mogą okazać się pomocne.

Powodzenia!

GDPR: By filling in data and taking the test, I agree to the processing of my personal data. Please be informed that the administrator of your personal data is PROLANG Sp. z o.o. with its registered office in Wrocław; address: Fabryczna Street No. 19, 53-609 Wrocław, Company entered in the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, VI Commercial Division of the National Court Register under KRS number: 0000738905; NIP 894-313-04-47; with a share capital of PLN 10,000.00. Your personal data is processed solely for the purpose of the language services. You have the right to access and correct your personal data, and providing it is voluntary.

RODO: Podając swoje dane i wykonując test, zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROLANG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; adres: ul. Fabryczna nr 19, 53-609 Wrocław, Spółka wpisana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000738905; NIP 894-313-04-47; z kapitałem zakładowym w wysokości 10 000,00 zł. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, a podanie ich treści jest dobrowolne.

1 / 40

A: What is your _____________?

B: I'm American.

 

Question Image

2 / 40

Complete the idiom. Use the photo to help you.

a piece of _________ = something that is very easy to do
Question Image

3 / 40

Choose the correct answer:

I ________________ the 2022 report! Why did you bring me the 2021 one?!
Question Image

4 / 40

Choose the correct answer:

What __________ do I need to meet to get this job?
Question Image

5 / 40

Choose the correct answer:

We currently don't have this item in __________ .

Question Image

6 / 40

Choose the correct answer:

What ________ have been added to the newest model of the washer?

Question Image

7 / 40

Choose the correct answer:

If Mary checked it, it's correct. She's very ______ .
Question Image

8 / 40

Write a synonym of the following word. The first two letters are given:

seldom = ra _ _ _ _
Question Image

9 / 40

Write a synonym of the following word. The first two letters are given:

to drop (about the price) = to de _ _ _ _ _ _
Question Image

10 / 40

Write a synonym of the following word. The first two letters are given:

a contract = an ag _ _ _ _ _ _ _
Question Image

11 / 40

Write a synonym of the following word. The two first letters are given:

to continue = to c _ _ _ _    o _
Question Image

12 / 40

Create a noun to describe an object or a person:

to deliver = ________

Question Image

13 / 40

Create a verb to describe an action:

promotion = to _________
Question Image

14 / 40

Create a noun:

to invest = __________
Question Image

15 / 40

Create an adjective:

to compete = __________
Question Image

16 / 40

Create an adjective:

capability = __________
Question Image

17 / 40

Look at the photo and guess the missing word. The first letter is given.

He had made some bad investments and didn't have any money. He didn’t manage to pay off his d _ _ _ in three years.
Question Image

18 / 40

Look at the photo and guess the missing word. The first two letters are given.

The company will al _ _ _ _ _ _  more of their resources to the R&D department.
Question Image

19 / 40

Look at the photo and guess the missing word. The first letter is given.

Every Thursday we have a business m _ _ _ _ _ _ .

Question Image

20 / 40

Look at the photo and guess the missing word. The first letter is given.

He is a new e _ _ _ _ _ _ _ in our company.

Question Image

21 / 40

PART 2 - GRAMMAR

Joanna is in the USA at the moment. She _________ English. (learn)
Question Image

22 / 40

What __________ your responsibilities?
Question Image

23 / 40

Thanks for lending me the money. I _________ pay you back on Friday.
Question Image

24 / 40

You were very thirsty so you _________ the water very quickly. (drink)
Question Image

25 / 40

I _________ do anything interesting yesterday evening.
Question Image

26 / 40

This is _________ experienced person I have ever met in this factory.
Question Image

27 / 40

The television was on but nobody _________ . (watch)
Question Image

28 / 40

This book _________ in 2019. (write)
Question Image

29 / 40

What _________ you use to do when you were a child?
Question Image

30 / 40

I have been working for my current company _________ two months.
Question Image

31 / 40

Ian lives in London now. He _________ there for seven years. (live)
Question Image

32 / 40

If I _________ shopping today, I will buy some food. (go)
Question Image

33 / 40

Would you mind if I _________ your phone? (use)
Question Image

34 / 40

When I am on holiday I enjoy _________ to get up early. (not have)
Question Image

35 / 40

They locked the door when they were leaving, _________ they?
Question Image

36 / 40

I will not come to her unless she _________ her meeting before 4 p.m. (finish)
Question Image

37 / 40

You _________ better be on time or I will be very angry.
Question Image

38 / 40

_________ Anna nor Jack were late.
Question Image

39 / 40

He can't get used to _________ his boss every afternoon. (call)
Question Image

40 / 40

Roger made a high-risk investment and he received high returns. If Roger _________ made this investment, he wouldn't have received high returns.
Question Image

Your score is

0%

Shopping Cart
Scroll to Top
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner