Strona główna » Test próbny

UWAGA!

Aby przystąpić do testu i otrzymać wynik końcowy, należy podać swój adres e-mail!
Czas na wykonanie wszystkich 40 zadań wynosi maksymalnie 20 minut.
W czasie trwania testu można wielokrotnie wracać do pytań i zmieniać odpowiedzi.

Dopiero kliknięcie przycisku "Zakończ test" spowoduje jego zakończenie.

W zadaniach leksykalnych wpisz tylko JEDNO znaczenie (NIE PODAWAJ KLIKU ZNACZEŃ).
W zadaniach gramatycznych NIE zawsze brakuje tylko JEDNEGO wyrazu.

Powodzenia!

 

1 / 40

percentage (rzeczownik)

Question Image

2 / 40

task (rzeczownik)

Question Image

3 / 40

tłum (rzeczownik)

Question Image

4 / 40

gorączka (rzeczownik)

Question Image

5 / 40

chef (rzeczownik)

Question Image

6 / 40

quickly (przysłówek)

Question Image

7 / 40

to carry on (czasownik)

Question Image

8 / 40

agreement (rzeczownik)

Question Image

9 / 40

arrangement (rzeczownik)

Question Image

10 / 40

appearance (rzeczownik)

Question Image

11 / 40

wymóg (rzeczownik)

Question Image

12 / 40

zmniejszać (czasownik)

Question Image

13 / 40

whether (partykuła)

Question Image

14 / 40

potwierdzać (czasownik)

Question Image

15 / 40

to ask for (czasownik)

Question Image

16 / 40

to look forward to (czasownik)

Question Image

17 / 40

to take place (czasownik)

Question Image

18 / 40

zdumiony (przymiotnik)

Question Image

19 / 40

to make ends meet (wyrażenie czasownikowe)

Question Image

20 / 40

conscientious (przymiotnik)

Question Image

21 / 40

PART 2 - GRAMMAR

Joanna is in the USA at the moment. She _________ English. (learn)

Question Image

22 / 40

Thanks for lending me the money. I _________ pay you back on Friday.

Question Image

23 / 40

You were very thirsty so you _________ the water very quickly. (drink)

Question Image

24 / 40

I _________ do anything interesting yesterday evening.

Question Image

25 / 40

This is _________ experienced person I have ever met in this factory.

Question Image

26 / 40

The television was on but nobody _________ . (watch)

Question Image

27 / 40

This book _________ in 2019. (write)

Question Image

28 / 40

What _________ you use to do when you were a child?

Question Image

29 / 40

I have been working for my current company _________ two months.

Question Image

30 / 40

Ian lives in London now. He _________ there for seven years. (live)

Question Image

31 / 40

If I _________ shopping today, I will buy some food. (go)

Question Image

32 / 40

Would you mind if I _________ your phone? (use)

Question Image

33 / 40

What __________ your responsibilities?

Question Image

34 / 40

When I am on holiday I enjoy _________ to get up early. (not have)

Question Image

35 / 40

They locked the door when they were leaving, _________ they?

Question Image

36 / 40

I will not come to her unless she _________ her meeting before 4 p.m. (finish)

Question Image

37 / 40

You _________ better be on time or I will be very angry.

Question Image

38 / 40

_________ Anna nor Jack were late.

Question Image

39 / 40

He can't get used to _________ his boss every afternoon. (call)

Question Image

40 / 40

Roger made a high-risk investment and he received high returns. If Roger _________ made this investment, he wouldn't have received high returns.

Question Image

GDPR / RODO: Podając swoje dane i wykonując test, zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROLANG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; adres: ul. Fabryczna nr 19, 53-609 Wrocław, Spółka wpisana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000738905; NIP 894-313-04-47; z kapitałem zakładowym w wysokości 10 000,00 zł. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, a podanie ich treści jest dobrowolne.

Your score is

0%