Strona główna » Test próbny

UWAGA!

Aby przystąpić do testu i otrzymać wynik końcowy, należy podać swój adres e-mail!
Czas na wykonanie wszystkich 40 zadań wynosi maksymalnie 20 minut.
W czasie trwania testu można wielokrotnie wracać do pytań i zmieniać odpowiedzi. Dopiero kliknięcie przycisku "Zakończ test" spowoduje jego zakończenie.

  • W zadaniach leksykalnych wpisz tylko JEDNO znaczenie (NIE PODAWAJ KILKU ZNACZEŃ).
  • Tłumaczenia w teście odbywają się dwukierunkowo: w zależności od zadania, tłumaczenie należy wpisać po polsku lub po angielsku.
  • W zadaniach gramatycznych NIE zawsze brakuje tylko JEDNEGO wyrazu.

Powodzenia!

1 / 40

percentage (rzeczownik)

Question Image

2 / 40

task (rzeczownik)

Question Image

3 / 40

tłum (rzeczownik)

Question Image

4 / 40

gorączka (rzeczownik)

Question Image

5 / 40

chef (rzeczownik)

Question Image

6 / 40

quickly (przysłówek)

Question Image

7 / 40

to carry on (czasownik)

Question Image

8 / 40

agreement (rzeczownik)

Question Image

9 / 40

arrangement (rzeczownik)

Question Image

10 / 40

appearance (rzeczownik)

Question Image

11 / 40

wymóg (rzeczownik)

Question Image

12 / 40

zmniejszać (czasownik)

Question Image

13 / 40

whether (partykuła)

Question Image

14 / 40

potwierdzać (czasownik)

Question Image

15 / 40

to ask for (czasownik)

Question Image

16 / 40

to look forward to (czasownik)

Question Image

17 / 40

to take place (czasownik)

Question Image

18 / 40

zdumiony (przymiotnik)

Question Image

19 / 40

to make ends meet (wyrażenie czasownikowe)

Question Image

20 / 40

conscientious (przymiotnik)

Question Image

21 / 40

PART 2 - GRAMMAR

Joanna is in the USA at the moment. She _________ English. (learn)

Question Image

22 / 40

Thanks for lending me the money. I _________ pay you back on Friday.

Question Image

23 / 40

You were very thirsty so you _________ the water very quickly. (drink)

Question Image

24 / 40

I _________ do anything interesting yesterday evening.

Question Image

25 / 40

This is _________ experienced person I have ever met in this factory.

Question Image

26 / 40

The television was on but nobody _________ . (watch)

Question Image

27 / 40

This book _________ in 2019. (write)

Question Image

28 / 40

What _________ you use to do when you were a child?

Question Image

29 / 40

I have been working for my current company _________ two months.

Question Image

30 / 40

Ian lives in London now. He _________ there for seven years. (live)

Question Image

31 / 40

If I _________ shopping today, I will buy some food. (go)

Question Image

32 / 40

Would you mind if I _________ your phone? (use)

Question Image

33 / 40

What __________ your responsibilities?

Question Image

34 / 40

When I am on holiday I enjoy _________ to get up early. (not have)

Question Image

35 / 40

They locked the door when they were leaving, _________ they?

Question Image

36 / 40

I will not come to her unless she _________ her meeting before 4 p.m. (finish)

Question Image

37 / 40

You _________ better be on time or I will be very angry.

Question Image

38 / 40

_________ Anna nor Jack were late.

Question Image

39 / 40

He can't get used to _________ his boss every afternoon. (call)

Question Image

40 / 40

Roger made a high-risk investment and he received high returns. If Roger _________ made this investment, he wouldn't have received high returns.

Question Image

Jeśli chcesz otrzymać wynik testu, podaj swój email:

GDPR: By filling in data and taking the test, I agree to the processing of my personal data. Please be informed that the administrator of your personal data is PROLANG Sp. z o.o. with its registered office in Wrocław; address: Fabryczna Street No. 19, 53-609 Wrocław, Company entered in the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, VI Commercial Division of the National Court Register under KRS number: 0000738905; NIP 894-313-04-47; with a share capital of PLN 10,000.00. Your personal data is processed solely for the purpose of language services. You have the right to access and correct your personal data, and providing it is voluntary.

RODO: Podając swoje dane i wykonując test, zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROLANG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; adres: ul. Fabryczna nr 19, 53-609 Wrocław, Spółka wpisana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000738905; NIP 894-313-04-47; z kapitałem zakładowym w wysokości 10 000,00 zł. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi szkoleniowej. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, a podanie ich treści jest dobrowolne.

Shopping Cart
Scroll to Top
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner