Strona główna » Business Photo Cards – Gry

Business Photo Cards - Gry

Jak najciekawiej wykorzystać potencjał kart Business Photo Cards na Twoich zajęciach?

Oto kilka ciekawych przykładów:

Business Photo Cards

Rozkręć ciekawość

REKOMENDOWANE POZIOMY:  B1, B2

CEL: rozbudzenie ciekawości odnośnie tematu

CO ROBI TRENER?

Pokazuje wybraną fotografię i zadaje następujące pytania:

1. "What first comes to your mind when you see this photo?"

2. "What do you think we are going to talk about today?"

3. "What business area would you say this photo represents / refers to / is linked to?"

CO ROBIĄ KURSANCI?

Oglądają fotografię i zgadują, z jakim tematem kojarzy im się fotografia.

Mapa skojarzeń

REKOMENDOWANE POZIOMY: B1, B2

CEL: wprowadzenie nowego słownictwa z karty​

CO ROBI TRENER?

Lektor zapisuje na tablicy temat główny karty. Mówi:

"I have a list of words and phrases connected with the subject here. Your task is to guess as many items as possible". Gdy uczniowie podają słowa, nauczyciel zapisuje je w formie mind mapy.

Na koniec trener podsumowuje, ile słów udało się uczniom zgadnąć.

CO ROBIĄ UCZESTNICY?

Ich zadaniem jest odgadnąć jak najwięcej słów. Jeśli mają z tym problem, nauczyciel może podawać im definicje tych słów, aby ich naprowadzić.

Historia 
łańcuchowa

REKOMENDOWANE POZIOMY:  A2 - B2

CEL:  rozgrzewka lub ćwiczenie wybranych zagadnień gramatycznych

CO ROBI TRENER?

Mówi:

"We are going to create a story in Past Simple using the photos. Each of you gets one photograph and needs to create one sentence related to the photo in Past Simple Tense. "

Trener rozdaje przypadkowe karty uczestnikom oraz jedną sobie. Pokazuje studentom swoją kartę i sam zaczyna historię, na przykład:

"Last week Frank had a difficult board meeting". Następnie wskazuje następnego uczestnika, który ma kontynuować historię.

CO ROBIĄ UCZNIOWIE?

Kursanci po kolei dopowiadają resztę historii, posiłkując się fotografią.

Pytania w parach

REKOMENDOWANE POZIOMY:  B1 - C1

CEL:  Rozgrzewka. Zwiększenie czasu mówienia uczniów.

CO ROBI TRENER?

Mówi:

"You are each going to get a photo card. Please ask each other the questions which are on the other side of the card." 

Lektor rozdaje karty z klucza lub przypadkowo i przysłuchuje się pracy w parach oraz  poprawia błędy.

CO ROBIĄ SŁUCHACZE?

Zadają sobie sami pytania, które są na odwrocie kart. 

Zgadula po słówkach

REKOMENDOWANE POZIOMY:  B1 - C1

​CEL:  Zgadnięcie głównego tematu karty po słówkach bez pokazywania karty

CO ROBI TRENER?

Mówi:

"You are going to get a card. Don't show it to anyone. Cover it up. Read the words which are on the other side. The others are to guess the main topic of the card."

Nauczyciel "po kryjomu" rozdaje karty uczniom.

CO ROBIĄ UCZESTNICY?

Nie pokazując karty, słuchacze mają przeczytać słówka z kart. Reszta grupy próbuje zgadnąć główny temat karty, którą dany uczestnik trzyma zakrytą.

Zgadula z pięciu kart i po słówkach

REKOMENDOWANE POZIOMY:  B2 - C1

​CEL:  Zgadnięcie, którą kartę wybrał uczeń z odkrytych 5 kart. Przećwiczenie słówek z karty.

CO ROBI TRENER?

Mówi:

"Take 5 similar cards each. Choose one of them but don't tell which you have chosen and don't show anyone. Write down the words from that card into your notebook. "

Do grupy: "The group - you just listen and look at the cards. At the end you can bet on one picture."

Do ucznia: "Now read the words to the group."

CO ROBIĄ KURSANCI?

Słuchacze mają wybrać 5 podobnych kart. Decydują się na jedną i przepisują z niej słówka. Odczytują słówka, a pozostali zastanawiają się, którą kartę z pięciu mógł wybrać. Wygrywa ten, który obstawił i trafił najwięcej kart.

Zdania ze słówkami

REKOMENDOWANE POZIOMY:  B1 - C2

CEL:  Przećwiczenie słownictwa z kart.

CO ROBI TRENER?

Mówi: Find and take 5 similar cards. Choose one of them but don't tell others which. Select one vocabulary item from the card and create a sentence with it.  Lektor rozdaje karty.

CO ROBIĄ UCZNIOWIE?

Uczniowie wybierają pięć zdjęć i muszą stworzyć zdanie do zdjęcia, które wybrali ze słowem z jednej z kart. Reszta grupy ma zgadnąć, do której karty dany słuchacz stworzył zdanie.

Zdanie lub pytanie  
gramatyczne do zdjęcia

REKOMENDOWANE POZIOMY:  A2 - C2

CEL:  Przećwiczyć jakieś zagadnienie gramatyczne w połączeniu ze zdjęciem.

CO ROBI TRENER?

Przedstawia jakieś zagadnienie gramatyczne, rozkłada karty na stole przed uczniami i prosi o wymyślenie zdania, pytania lub przeczenia w danym czasie, trybie itp.  Mówi: "Please create a sentence in Present Perfect on the basis of a photo which you choose."

CO ROBIĄ UCZNIOWIE?

Mają stworzyć określone zdanie, przeczenie lub pytanie (np. w warunkowe lub w jakimś czasie) powiązane ze zdjęciem, które sobie wybiorą.

Pytania gramatyczne ze słownictwem 

REKOMENDOWANE POZIOMY:  A2 - C2

CEL:  Przećwiczyć jakieś zagadnienie gramatyczne w połączeniu ze słownictwem biznesowym z karty. 

CO ROBI TRENER?

Najlepiej, jeżeli lektor wcześniej dobierze karty do zagadnienia. Na przykład, jeśli trzeba przećwiczyć tryb warunkowy. Lektor dobiera karty, do których uczniowie mogą wymyślić takie zdanie.

Trener rozkłada karty przed uczestnikami i instruuje: "Please select any  photo card you want and create a question with it in the 2nd conditional."

CO ROBIĄ UCZNIOWIE?

Zadają pytania, na przykład, w trybie warunkowym, używając wybranego słowa / wyrażenia z karty. Przykład: "What would you do, if you were given a notice?" (pyt. do słowa z karty nr 60. employment)

Nagłówki i artykuły

REKOMENDOWANE POZIOMY:  B2 - C2

​CEL:  Rozwinąć umiejętności pisarskie uczniów.

CO ROBI TRENER?

Lektor zleca napisanie nagłówka artykułu.

Gdy kursanci je napiszą, lektor prosi o krótkie, opisanie co się wydarzyło.

Na zadanie domowe lub trakcie zajęć lektor prosi o napisanie krótkiego artykułu do gazety.

CO ROBIĄ UCZNIOWIE?

Kursanci tworzą headlines (nagłówki artykułów do gazety) związane z prezentowanym zdjęciem. Tworzą kilka pomysłów, a po zakończonej lekcji piszą krótkie artykuły do gazety jako podsumowanie dyskusji dot. danego tematu zajęć jako homework (lub 10 min przed końcem zajęć).

REKOMENDOWANE POZIOMY:  B1 - C1

CEL:  Zwiększenie pewności w mówieniu u kursantów.

CO ROBI TRENER?

W zależności od stopnia zaawansowania, prosi uczestników o napisanie lub odegranie (bardziej zaawansowani) dialogów przy użyciu słownictwa z kart.

​CO ROBIĄ SŁUCHACZE?

Mają stworzyć dialog, który jest związany z sytuacją ze zdjęcia. Przy tworzeniu wykorzystują słownictwo, które jest na kartach.

Odpytywanka ze słówek (POTWÓRKA)

REKOMENDOWANE POZIOMY:  B2 - C1

​CEL:  Rozwój umiejętności definiowania; powtórzenie słówek

CO ROBI TRENER?

Wybiera karty, z których słownictwo zostało już przerobione. Mówi: "Let's revise the cards we had a couple of lessons ago".  Rozdaje karty uczniom.

​CO ROBIĄ UCZNIOWIE?

Definiują słowa które są na kartach. Reszta grupy zgaduje słowo, które zostało zdefiniowane.

PROs and CONs - dyskusja

REKOMENDOWANE POZIOMY:  B2 - C2

CEL:  Swobodne wypowiadanie się w grupie

CO ROBI TRENER?

Wybiera karty, które zawierają pytania o wady i zalety i dzieli grupę na dwa obozy - przeciwników i zwolenników danej opcji. Każdy obóz ma przedstawić swoje argumenty. Lista kart z pytaniami o "za i przeciw":

1. Career ladder

12. Sole owners

22. Teleconferencing

26. Working from Home

29. The Board

31. Quality Control

39. Sales

ponadto dyskusji "za i przeciw" można użyć także do kart: 

18. Outsourcing - pro or against outsourcing

41. Procrastination - good and bad sides

53. Teamwork - working alone vs. cooperating

68. Mergers - To merge or not to merge

70. Real estate - owning or renting a property

CO ROBIĄ UCZESTNICY?

Scenariusz 1. Mają przygotować np. 5 argumentów za swoją tezą i je wygłosić.

Scenariusz 2. Mają skrytykować argumenty przeciwnego obozu podając przykłady z życia.

Komiksy lub memy

REKOMENDOWANE POZIOMY:  B1 - B2

​CEL:  Swobodne budowanie pytań i odpowiedzi

​CO ROBI TRENER?

Wybiera karty, które przedstawiają osoby lub scenki (takich jest zdecydowana większość). Trener rozdaje uczniom karteczki w kształcie dymków / chmurek.

​CO ROBIĄ UCZNIOWIE?

Na chmurkach/dymkach uczniowie mają za zadanie wpisać pytania lub zdania, które w ich ocenie i wyobraźni, mogłyby wypowiadać postacie na zdjęciach.​

Pomysł zaproponowała:  Katarzyna Karolina Kotara

Stopniowe odkrywanie

POZIOMY: A2-C1

 CEL: wprowadzić lub powtórzyć czasowniki modalne w wyrażaniu przypuszczeń

CO ROBI TRENER?

DWA SCENARIUSZE:

1. Trener wcześniej podaje kursantom słownictwo do wyrażania przypuszczeń w zależności od poziomu grupy (spójrz poniżej).

Trener przygotowuje pustą białą kartkę (może być w nieregularnym kształcie), którą zakrywa foto kartę, stopniowo ją odsłaniając. Uczestnicy mają używać nowych wyrażeń do przypuszczania co jest na zdjęciu.

2. Podobnie jak w pierwszym scenariuszu, nauczyciel najpierw wprowadza słownictwo. Uprzednio przygotowuje do konkretnego zdjęcia kilka szablonów (może być jeden z okienkami), które stopniowo odsłaniają istotne elementy na wybranej wcześniej karcie.

Wyrażenia w zależności od poziomu:

 A2:

I think they are buying something …

I guess they are talking about …

I believe they are satisfied …

 B1:

This may be …

They could be … -ing

This might be a meeting …

 B2:

I presume this

This seems to be …

I suspect this might be …

 C1:

It seems as if they were …

It looks as if this might be..

It seems as though they were …

Gra najlepiej funkcjonuje z kartami: e.g.:

5. WORKLIFE BALANCE

9. BUSINESS MEETINGS

14. STARTUPS

16. NEGOTIATIONS

25. CRISIS MANAGEMENT

30. PRESENTATIONS

39. SALES

40. INTERVIEW

53. TEAMWORK

59. PROFESSIONAL EXPATS

and many others.

 UCZNIOWIE:

Starają się odgadnąć, co przedstawia zdjęcie, używając języka przypuszczeń.

Opis procesu

REKOMENDOWANE POZIOMY:  A2 - B2

​CEL:  Opisywanie wieloetapowych procesów / ćwiczenie wybranych zagadnień gramatycznych

​CO ROBI TRENER?

Pyta:

„What does a typical recruitment process look like?”

Trener układa karty Recruitment, Correspondence, Interview Job, Employment i Benefits przed uczestnikami. Motywuje uczestników do użycia słownictwa z sekcji Useful Words and Phrases do opisu procesu.

Alternatywnie, z uczestnikami od poziomu B1, trener objaśnia użycie strony biernej w opisach procesów i prosi kursantów o użycie tego zagadnienia gramatycznego do opisu rekrutacji.

​CO ROBIĄ UCZNIOWIE?

Kursanci po kolei wymieniają wszystkie etapy, z jakich może składać się rekrutacja (wysłanie zgłoszenia, telefon od firmy, korespondencja mailowa, rozmowa kwalifikacyjna, itp.) posiłkując się zdjęciami z kart i wskazując kolejną osobę, by kontynuowała. Kursanci używają konstrukcji strony biernej, jeśli została wprowadzona.

Chcesz kupić karty w formie cyfrowej lub pudełkowej?

Shopping Cart
Scroll to Top
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner