Strona główna » Blog » Jaki jest mój poziom języka obcego?

Jaki jest mój poziom języka obcego?

Skala poziomów CEFR według Rady Europy

Na jakim poziomie języka angielskiego jestem?

Jednym z bardziej pragmatycznych pytań, jakie zadają uczący się, jest “Jaki jest mój poziom angielskiego?” Jest to problem o tyle istotny, co złożony. Istotny, ponieważ znajomość języka na konkretnym poziomie jest często jednym z wymogów pojawiających się w ogłoszeniach o pracę (dobra znajomość języka angielskiego w firmie międzynarodowej czy korporacji jest obenie standardem). Złożony, ponieważ w praktyce stosowane są różne określenia na to samo zagadnienie, co może prowadzić do niejasności.

Skala CEFR

Około 20 lat temu Rada Europy postanowiła ujednolicić sposób, w jaki mówi się o znajomości języka obcego i wypracowała standard określany jako CEFR, czyli Common European Framework of Reference for Languages. Szkoły językowe w miarę szybko przyjęły to rozróżnienie i wprowadziły poziomy zajęć zgodne z tą skalą. W życiu codziennym natomiast przez dłuższy czas posługiwano się różnymi określeniami potocznymi, na przykład podstawowy, komunikatywny, biegły. Od jakiegoś czasu obserwujemy, że również pracodawcy zaczęli posługiwać się skalą CEFR, dlatego zrozumienie i znajomość tych poziomów jest przydatna dla każdego poszukującego pracy.

Skala CEFR ma 3 poziomy oznaczone literami (od A do C), a każdy z tych poziomów dzieli się na kolejne dwa, oznaczone cyframi (1 i 2). Stąd mamy razem 6 poziomów językowych, oznaczonych od poziomu A1 do C2. Skala ta określa poziom znajomości języka we wszystkich obszarach umiejętności, czyli uwzględnia mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie.

CEFR ma za zadanie jak najbardziej precyzyjnie określić, na jakim poziomie znajomości danego języka obcego jestem.

Jestem na poziomie B2 - co to znaczy?

Zgodnie z opisem poziomów na stronach Rady Europy, możemy określić co znaczy znać język na danym poziomie zaawansowania.

Poziom A1

Jest to poziom zupełnie początkujący, osiągany zwykle po około 80-100 godzinach nauki; osoba znająca język na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Czyli przykładowo potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno i wyraźnie.

Poziom A2

Jest to poziom, który możemy osiągnąć po około 180-200 godzinach nauki. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe.

Poziom B1

Osiągnięcie tego poziomu zajmuje około 350-400 godzin nauki i jest to już poziom, kiedy uczący zaczyna być coraz bardziej samodzielny w swoich wypowiedziach. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Poziom B2

To poziom, od którego de facto uczący się jest w stanie komunikować bardziej skomplikowane idee i budować złożone wypowiedzi. Osiągany jest zwykle po około 500 - 600 godzinach nauki i oznacza, że osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Poziom C1

Można powiedzieć, że osoba posługująca się językiem na tym poziomie osiągnęła poziom bardzo dobrej znajomości języka. Poziom ten jest przeciętnie osiągany po około 700 - 800 godzinach nauki. Uczący się na tym poziomie zaawansowania rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów. Sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.

Poziom C2

Jest to najwyższy możliwy do osiągnięcia poziom zaawansowania językowego, osiągany przeciętnie po około 1000 - 1200 godzinach nauki. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach. Jest to poziom odpowiadający poziomowi znajomości języka przez użytkownika natywnego.

POZIOM PODSTAWOWY / KOMUNIKATYWNY / BIEGŁY

Czasami możemy się spotkać z innymi, potocznymi opisami oczekiwanego poziomu językowego. Jeśli chodzi o potrzeby wyrażane przez naszych słuchaczy, często słyszymy że ktoś chce opanować język na poziomie “podstawowym”, “komunikatywnym” lub “biegłym”. Każde z tych wyrażeń może nieść niejasności interpretacyjne, choć wydawać by się mogło, że są dość jasne.

Bo czy poziom podstawowy oznacza umiejętność budowania bardzo prostych zdań, typu przedstawienia się czy opowiedzenia o swoich zainteresowaniach, czy już jednak obejmuje szerszy zakres tematyczny (czyli de facto poruszamy się między poziomami A1 i A2)?

Podobnie, znajomość biegła - czy to znajomość tak dobra, że pozwala właściwie rozumieć i umieć powiedzieć praktycznie wszystko (czyli być na poziomie C1 lub C2), czy może oznacza, że uczący się umie wypowiedzieć się w większości sytuacji, ale nie rozumie wszystkiego - czyli jest na poziomie B2?

Najwięcej niejasności, w mojej opinii, niesie użycie zwrotu komunikatywny. Bo mogę być komunikatywny, kiedy kupuję bilet na samolot oraz melduję się w hotelu czy pytam o drogę w nieznanym miejscu (czyli posługuję się językiem z poziomu A1-A2),  ale mogę być też komunikatywny, kiedy jestem postawiony w nowej sytuacji i udaje mi się dogadać za pomocą środków, które mam.

W związku z tymi niejasnościami, serdecznie zachęcamy naszych Słuchaczy oraz innych uczących się do zaznajomienia się z poziomami CEFR, aby móc jak najprecyzyjniej określić, na jakim poziomie jesteśmy lub pragniemy się znaleźć.

Pozostaje jeszcze odpowiedź na pytanie, jak można ocenić swój aktualny poziom języka. Na to pytanie szerzej odpowiemy w kolejnym artykule, a na chwilę obecną zapraszamy Państwa do zrobienia naszego darmowego testu językowego, z którego dowiecie się, jaki jest wasz aktualny poziom języka.

test diagnostyczny języka angielskiego

test diagnostyczny z języka niemieckiego

test diagnostyczny języka hiszpańskiego

Opisy poziomów językowych skali CEFR na podstawie Wikipedii oraz informacji ze stron Rady Europy.

O autorce:

Beata Szeruga

Business English Teacher, absolwentka Anglistyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zarządzania Kadrami Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Pasjonatka rozwoju osobistego, uwielbia dzielić się wiedzą i udoskonalać procesy. Uczy języka angielskiego od 1998 roku oraz pomaga w rozwoju dorosłych od ponad 12 lat. Obecnie zgłębia tajniki marketingu online oraz współtworzy nowe produkty i usługi dla Prolang.
Shopping Cart
Scroll to Top
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner