Strona główna » Blog » Najczęściej używane zwroty Business English

Najczęściej używane zwroty w Business English

Business English to szerokie pojęcie, które obejmuje wiele aspektów i specjalizacji. Jest to rodzaj języka angielskiego używany w kontekstach biznesowych, takich jak międzynarodowa wymiana handlowa, finanse, bankowość, itp. Obejmuje specyficzne słownictwo i zwroty, które mają na celu przejrzystą i szybką komunikację. W chwili obecnej jest to język międzynarodowy, umożliwiający ludziom biznesu z różnych części świata komunikowanie się i wspólne prowadzenie interesów.

W tym poście chcielibyśmy skupić się na części języka biznesowego, która pozwala opisać firmę, podstawowych zwrotach z języku finansów/księgowości, opisie zasadniczych stanowisk pracy, a następnie na popularnych akronimach biznesowych.

Expressions Describing Companies

founder założyciel Bill Gates is the founder of Microsoft.
parent company firma matka Volkswagen is a parent company of Skoda.
subsidiary firma zależna, oddział Skoda is a subsidiary of Volkswagen.
division dział, dywizja Nespresso is Nestle’s division.
department dział firmy, np dział marketingu, sprzedaży All representatives report to the sales department.
multinational corporation międzynarodowa korporacja We are a multinational corporation with 140,000 employees worldwide.
a merger fuzja The two companies are considering a merger to expand their operations.
to take over przejąć, przejmować A British newspaper says British Airways plan to take over Trans World Airways.
to expand rozwijać się The company is expanding its operations in Asia.
to launch (a product, a project) wprowadzić (produkt), uruchomić (projekt) Toyota launched a new car model last week.
headquarters (HQ) siedziba główna The headquarters of Coca-Cola is in Atlanta.
income dochód We were pleased to see revenues and pre-tax income improve for the second consecutive quarter.
share udział, akcja (papier wartościowy) The value of my shares has risen by eight percent.
shareholder udziałowiec The government is still a majority shareholder in the industry.
core business główna działalność Renault’s core business is making cars.
[h5p id="2"]

Finances

balance sheet bilans The accountant couldn't explain the irregularities in the balance sheet and was eventually fired.
profit and loss statement rachunek zysków i strat Here is a profit and loss statement for the past four years for Google.
cash flow statement sprawozdanie z przepływów pieniężnych A small enterprise doesn’t need to include a cash flow statement when it prepares financial statements.
assets aktywa The bank has assets of more than £1 billion.
current assets (e.g  receivables, stock inventory) aktywa obrotowe (np. należności krótkoterminowe, zapasy) As a firm grows, current assets will generally grow faster than current liabilities.
tangible assets (e.g. a building, stock inventory) aktywa materialne (np. budynek, sprzęt) Stocks and bonds finance tangible assets such as factories and machinery.
intangible assets ( e.g. brand, software licence) aktywa niematerialne  (np. marka,  licencja oprogramowania) Intangible assets include goodwill, patents, trademarks, copyrights, and franchise.
brand marka Apple is perhaps one of the most widely recognised brands of a computer company.
liabilities (e.g. a  loan, taxes owed) pasywa (np. pożyczka,  należności podatkowe) The company is reported to have liabilities of nearly $90 000.
annual turnover roczny obrót The company's annual turnover is somewhere around £70.7 million.
revenues przychody Their government's revenues come mainly from direct taxes.
to invest / investment inwestować / inwestycja The institute will invest 5 million in the project.

People in the company

entrepreneur przedsiębiorca, założyciel firmy The entrepreneur takes business risks in the hope of making a profit.
employer pracodawca Cisco is the best employer in the US.
employee pracownik Cisco employees get a lot of benefits from the company.
staff personel All the hospital staff were wonderfully supportive.
manager menadżer I have to consult the manager about the matter.
director dyrektor The director resigned in protest at the decision.
CEO / president prezes She is the CEO of a multimillion-dollar enterprise.
CFO dyrektor finansowy Kellermann has been the acting CFO since September and is responsible for financial controls.
Board of Directors Zarząd They elected me to the Board of Directors.
Supervisory Board Rada Nadzorcza Most supervisory boards meet only twice a year.

Acronyms

Akronimy to pierwsze litery słów, które tworzą krótką formę wyrażenia. Popularnymi akronimami w firmach są:

EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków, amortyzacji, itd.
ROI Return on Investment zwrot z inwestycji
CEO Chief Executive Officer Prezes
CFO Chief Financial Officer Dyrektor Finansowy
P&L Profit and Loss bilans zysków i strat
HR Human Resources dział Zasobów Ludzkich
R&D Research and Development Badania i Rozwój
SME Small / Medium Enterprises małe i średnie przedsiębiorstwa
SMM Social Media Marketing marketing w mediach społecznościowych
QC Quality Control kontrola jakości

O autorze:

Piotr Tryhubczak

Business English Teacher, lingwista, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek Filologia Angielska. Pasjonują go niezmiennie języki obce i programowania oraz metody nauczania. Ukończył studium coachingu i uzyskał certyfikat ACSTH. Pracuje w zawodzie lektora języków obcych od 2000 roku.
Shopping Cart
Scroll to Top
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner