Strona główna » Blog » Jak napisać raport po angielsku

Jak napisać dobry raport po angielsku - cz. 1

Ciekawe i przydatne wyrażenia do tworzenia raportów.

jak napisac raport po angielsku
1. The Title

 

·       “A Report on ....”

·       “An Investigation into...”

·       “An Analysis of ...”

·       “A Comparison of ... and ...”

 

 

1. Tytuł.

 

·       "Raport na temat ...."

·       "Szczegółowe badanie (czegoś)..."

·       "Analiza (czegoś) ..."

·       "Zestawienie (czegoś) ...  z (czymś) ..."

2. Acknowledgments

 

“I would like to thank my_______, Mr. _______, for the valuable advice and support he has given me in the writing of this report. I would also like to thank Ms. _______ and Mr. _______ for their encouragement and guidance. Thanks also to my secretary, Ms. _______, for her immaculate job and her suggestions.”

 

2. Podziękowania

 

"Chciałbym podziękować mojemu_______, panu _______, za cenne rady i wsparcie, którego udzielił mi podczas pisania tego raportu. Chciałbym również podziękować pani _______ i panu _______ za ich zachętę i wskazówki. Dziękuję również mojej sekretarce, pani _______, za jej nienaganną pracę i sugestie."

3. Summary / Abstract

·       This study was to...

·       It was requested by...

·       It was requested on (date).

·       The investigation was done by...

·       The main findings were that...

·       It was concluded that...

·       The recommendations are that...should be...

 

3. Streszczenie / Abstract

 

·       Niniejsze opracowanie miało na celu...

·       Zostało zrobione na zlecenie (osoby) ...

·       Zostało zlecone w dniu (data).

·       Badanie zostało przeprowadzone przez...

·       Główne ustalenia były takie, że...

·       Stwierdzono, że...

 

·       Zalecenia są takie, że...powinno być...

 

4. Introduction/Background

·       As requested at the Board meeting of 18 April, here is my report.

·       This report has been written because ....

·       It was requested by ...

·       It was requested on (date).

·       The report is based...

·       I have divided the report into three sections.

 

4. Wprowadzenie/tło

·       Zgodnie z prośbą wyrażoną na posiedzeniu zarządu w dniu 18 kwietnia, oto moje sprawozdanie.

·       Niniejsze sprawozdanie zostało napisane, ponieważ ....

·       Wniosek został złożony przez ...

·       Zażądano go w dniu (data).

·       Sprawozdanie opiera się na...

·       Sprawozdanie podzieliłem na trzy części.

 

Objectives

 

·       The objectives of this report are to ....

·       The report will discuss/consider/describe/analyze/review...

 

Scope

 

This report examines .... .

It does not examine ..... because ......

Cele

 

Cele tego raportu to: ....

Raport będzie omawiał/rozważał/opisywał/analizował/przeglądał...

 

Zakres

 

Niniejszy raport bada .... .

Nie bada ..... ponieważ ...... .

 

5. Literature Review

 

The area of investigation has been commented on by Smith (1994), Howard (1993), Holliday (1993) and Johnson (1979), who are in agreement that... However, they have different opinions on ....Due to the differences highlighted above, it was decided to investigate ....

 

5. Przegląd literatury

 

Obszar badania został skomentowany przez Smitha (1994), Howarda (1993), Hollidaya (1993) i Johnsona (1979), którzy są zgodni, że... Mają jednak różne opinie na temat ....Z powodu różnic podkreślonych powyżej, postanowiono zbadać ....

 

6. Findings

In general, the findings/figures, results/investigations indicated that.../show that

The major finding of the investigation was that...

It appears that... . This has led to a situation were...

In addition, ....

Surprisingly, ........ , which was an unexpected consequence of...

The graph/table shows that...

 

6. Ustalenia

Ogólnie rzecz biorąc, ustalenia/figury, wyniki/badania wskazują, że.../pokazują, że

Głównym wnioskiem z dochodzenia było to, że...

Okazuje się, że... . Doprowadziło to do sytuacji, w której...

Ponadto, ....

Zaskakująco, ........ co było nieoczekiwaną konsekwencją...

Z wykresu/tabeli wynika, że...

 

7. Signposts

 

As can be seen in table 1/section 2/figure 3,...

As mentioned above, ...

... and I will discuss this in more detail below/ in section 3.2.

 

7. Drogowskazy

 

Jak widać w tabeli 1/rozdziale 2/rysunku 3,...

Jak wspomniano wyżej, ...

... i omówię to bardziej szczegółowo poniżej/ w sekcji 3.2.

 

8. Conclusions/Recommendations

 

The main conclusion that can be drawn is therefore that...

 

I (would like) to suggest/recommend that ..

My specific recommendations are as follows.

 

In the light of these conclusions, I recommend that... should be...

In addition, we ... could...

 

In the light of this, it is recommended that... (+ a general recommendation; e.g. that something needs to be changed)

8. Wnioski/zalecenia

 

Główny wniosek, jaki można wyciągnąć, jest zatem taki, że...

 

(chciałbym) zasugerować/zalecać, aby ...

Moje szczegółowe zalecenia są następujące.

 

W świetle tych wniosków zalecam, aby ... było ....

Ponadto, my ... moglibyśmy ...

 

W świetle tego zaleca się, aby... (+ ogólne zalecenie; np. że coś należy zmienić)

Cookie Consent with Real Cookie Banner