Strona główna » Blog » Jak napisać raport po angielsku

Jak napisać dobry raport po angielsku - cz. 1

Ciekawe i przydatne wyrażenia do tworzenia raportów

jak napisac raport po angielsku

Pisanie skutecznego raportu biznesowego w języku angielskim wymaga jasności, precyzji i uwagi na szczegóły. Oto kilka kluczowych kroków, które należy rozważyć:

CEL I ODBIORCY: Najpierw zrozum, do kogo kierujesz raport i jakie są ich oczekiwania. Czy raport jest przeznaczony dla kadry zarządzającej, współpracowników, czy klientów? Rozumienie publiczności pomoże dostosować język, ton i poziom szczegółowości.

STRUKTURA: Dobre raporty biznesowe mają jasną i logiczną strukturę. Zwykle składają się z wprowadzenia, rozwoju i zakończenia. Wprowadzenie powinno zawierać cel raportu i krótkie streszczenie głównych punktów. Część główna powinna szczegółowo omawiać tematy, natomiast zakończenie podsumowuje główne wnioski i zawiera ewentualne zalecenia.

PRZEJRZYSTOŚĆ: Unikaj nadmiernego żargonu i skomplikowanego języka. Twoim celem jest przekazanie informacji w sposób jasny i zrozumiały. Zwięzłość jest kluczowa; nie wchodź w niepotrzebne szczegóły.
Użycie danych i dowodów: Wspieraj swoje twierdzenia danymi, statystykami, wykresami i tabelami, aby nadać raportowi wiarygodność i obiektywność.

STYL: Używaj formalnego, ale przystępnego języka. Staraj się unikać błędów gramatycznych i ortograficznych. Czytelne formatowanie, takie jak podtytuły, punktory i wyróżnienia, pomaga w lepszej organizacji treści.
Rewizja i edycja: Zawsze przejrzyj swój raport, aby upewnić się, że jest wolny od błędów i jest zrozumiały. Poproś kogoś o przeczytanie i udzielenie opinii, co może pomóc w wykryciu błędów, których mogłeś nie zauważyć.

PRZYDATNE FRAZY: 

 

1. The Title

 • “A Report on ....”
 • “An Investigation into...”
 • “An Analysis of ...”
 • “A Comparison of ... and ...”
1. Tytuł

 • "Raport na temat ...."
 • "Szczegółowe badanie (czegoś)..."
 • "Analiza (czegoś) ..."
 • "Zestawienie (czegoś) ... z (czymś) ..."
 

2. Acknowledgments

“I would like to thank my_______, Mr. _______, for the valuable advice and support he has given me in the writing of this report. I would also like to thank Ms. _______ and Mr. _______ for their encouragement and guidance. Thanks also to my secretary, Ms. _______, for her immaculate work and her suggestions.”

 

2. Podziękowania

"Chciałbym podziękować mojemu_______, panu _______, za cenne rady i wsparcie, którego udzielił mi podczas pisania tego raportu. Chciałbym również podziękować pani _______ i panu _______ za ich zachętę i wskazówki. Dziękuję również mojej sekretarce, pani _______, za jej nienaganną pracę i sugestie."

 

3. Summary / Abstract

 • This study was to...
 • It was requested by...
 • It was requested on (date).
 • The investigation was done by...
 • The main findings were that...
 • It was concluded that...
 • The recommendations are that...should be...
 

3. Streszczenie / Abstract

 • Niniejsze opracowanie miało na celu...
 • Zostało zrobione na zlecenie (osoby) ...
 • Zostało zlecone w dniu (data).
 • Badanie zostało przeprowadzone przez...
 • Główne ustalenia były takie, że...
 • Stwierdzono, że...
 • Zalecenia są takie, że...powinno być...
 

4. Introduction/Background

 • As requested at the Board meeting of 18 April, here is my report.
 • This report has been written because ....
 • It was requested by ...
 • It was requested on (date).
 • The report is based...
 • I have divided the report into three sections.
 

4. Wprowadzenie/tło

 • Zgodnie z prośbą wyrażoną na posiedzeniu zarządu w dniu 18 kwietnia, oto moje sprawozdanie.
 • Niniejsze sprawozdanie zostało napisane, ponieważ ....
 • Wniosek został złożony przez ...
 • Zażądano go w dniu (data).
 • Sprawozdanie opiera się na...
 • Sprawozdanie podzieliłem na trzy części.

5. Objectives

5. Cele

 • The objectives of this report are to ....
 • The report will discuss/ consider/ describe/ analyze/ review...
 • Cele tego raportu to: ....
 • Raport będzie omawiał/rozważał/opisywał/analizował/przeglądał...

6. Scope

6. Zakres

 • This report examines .... .
 • It does not examine ..... because ......
 • Niniejszy raport bada .... .
 • Nie bada ..... ponieważ ...... .

7. Literature Review

7. Przegląd literatury

The area of investigation has been commented on by Smith (1994), Howard (1993), Holliday (1993) and Johnson (1979), who are in agreement that... However, they have different opinions on ....Due to the differences highlighted above, it was decided to investigate .... Obszar badania został skomentowany przez Smitha (1994), Howarda (1993), Hollidaya (1993) i Johnsona (1979), którzy są zgodni, że... Mają jednak różne opinie na temat ....Z powodu różnic podkreślonych powyżej, postanowiono zbadać ....

8. Findings

8. Ustalenia

 • In general, the findings/figures, results/investigation indicated that.../show that
 • Ogólnie rzecz biorąc, ustalenia/figury, wyniki/badania wskazują, że.../pokazują, że
 • The major finding of the investigation was that...
 • Głównym wnioskiem z dochodzenia było to, że...
 • It appears that... . This has led to a situation where...
 • Okazuje się, że... . Doprowadziło to do sytuacji, w której...
 • In addition, ...
 • Ponadto, ...
 • Surprisingly, ........ , which was an unexpected consequence of...
 • Zaskakująco, ........ co było nieoczekiwaną konsekwencją...
 • The graph/table shows that...
 • Z wykresu/tabeli wynika, że...

9. Signposts

9. Drogowskazy

 • As can be seen in table 1/section 2/figure 3,...
 • Jak widać w tabeli 1/rozdziale 2/rysunku 3,...
 • As mentioned above, ...
 • Jak wspomniano wyżej, ...
 • ... and I will discuss this in more detail below/ in section 3.2.
 • ... i omówię to bardziej szczegółowo poniżej/ w sekcji 3.2.

10. Conclusions/Recommendations

10. Conclusions/Recommendations

 • The main conclusion that can be drawn is therefore that...
 • Główny wniosek, jaki można wyciągnąć, jest zatem taki, że...
 • I (would like) to suggest/recommend that...
 • (Chciałbym) zasugerować/zalecać, aby...
 • My specific recommendations are as follows.
 • Moje szczegółowe zalecenia są następujące.
 • In the light of these conclusions, I recommend that... should be...
 • W świetle tych wniosków zalecam, aby... było...
 • In addition, we ... could...
 • Ponadto, my ... moglibyśmy...
 • In the light of this, it is recommended that... (+ a general recommendation; e.g., that something needs to be changed)
 • W świetle tego zaleca się, aby... (+ ogólne zalecenie; np. że coś należy zmienić)
Shopping Cart
Scroll to Top
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner