Strona główna » Blog » Brak postępów wśród pracowników uczestniczących w szkoleniach. 8 przyczyn

Brak postępów wśród pracowników uczestniczących w szkoleniach językowych. 8 przyczyn.

Szkolenia językowe w firmach są kluczowym elementem rozwoju pracowników i zwiększenia ich kompetencji, a także często jednym z benefitów pracowniczych. Firmy często organizują szkolenia, pracownicy uczestniczą w zajęciach... a efektów jak nie było, tak nie ma. Dlaczego czasem nie widać postępów wśród pracowników mimo tego, że szkolenia prowadzone są przez kolejne lata? Jeśli przyjrzymy się sytuacji wnikliwiej, możemy zauważyć, że część firm popełnia błędy w procesie organizacji tych szkoleń, co prowadzi do marnowania zasobów i ograniczonego efektu edukacyjnego. W tym artykule wymienimy najczęstsze błędy popełniane przez firmy przy organizacji szkoleń językowych, które mają przełożenie na uzyskiwane postępy. Przedstawimy również metody, które mogą pomóc w ich uniknięciu.

Brak postępów szkoleniowych

1. Brak jasno określonych celów szkoleniowych:

Jednym z najpoważniejszych błędów jest nieokreślenie jasnych celów szkolenia lub też określenie celów niezbyt konkretnych, a przez to niemierzalnych. Bez konkretnych celów ciężko osiągnąć jakikolwiek sukces. Przed rozpoczęciem kursu warto wyraźnie ustalić, jakie umiejętności językowe i w jakim przedziale czasu chcemy rozwijać u swoich pracowników. Czy mają to być umiejętności konwersacyjne, pisemne, czy mieszane? Czy ma to być język ogólny biznesowy czy może specjalistyczny, potrzebny na bardzo konkretnych stanowiskach i do bardzo specyficznych zadań? Czy chodzi o bieżący kontakt z klientem, czy pisanie na przykład wysoko wyspecjalizowanych raportów tematycznych?

Metody zapobiegania:

Przed rozpoczęciem szkolenia należy przeprowadzić rzetelną i dogłębną analizę potrzeb, aby zidentyfikować umiejętności i kompetencje językowe, których brakuje pracownikom. Na podstawie tych wyników można określić cele szkolenia i przygotować program nauki dopasowany do potrzeb firmy i uczestników.

2. Brak ustalania odpowiednich mierników i monitorowania postępów:

Z określeniem celów językowych łączy się punkt kolejny, czyli konieczność regularnego monitorowania postępów według określonych mierników. Jeżeli nie monitorujemy postępów uczestników szkolenia, trudno jest ocenić jego skuteczność i zainterweniować na wczesnym etapie, kiedy coś nie idzie według planu. Zdarza się również, że ustalając wskaźniki postępów, popełniamy błędy merytoryczne z powodu braku branżowej wiedzy. Przykładowo, nie wiedząc, ile tak naprawdę potrzeba czasu na przejście z jednego poziomu językowego na inny, ustalamy jako miernik podniesienie wiedzy pracownika o cały poziom w ciągu jednego semestru nauki. Taki postęp możliwy jest stosunkowo rzadko i wymaga spełnienia określonych warunków. Stąd też pojawiają się rozczarowania, jeśli chodzi o osiągane wyniki.

Metody przeciwdziałania:

Ważne jest ustalenie kryteriów oceny szkolenia i takie dobranie wskaźników, aby mierzenie postępów miało sens. Systematyczne monitorowanie postępów uczestników, na przykład poprzez testy, oceny okresowe lub opinie lektora o wkładzie pracy uczestnika, umożliwia identyfikację obszarów wymagających poprawy i dostosowanie programu szkoleniowego w trakcie trwania kursu. Dodatkowo, dobranie pewnych wskaźników pomocniczych, takich jak na przykład liczba dozwolonych nieobecności na kursie lub wymagane minimum wyników z testów, wydatnie wspomaga osiąganie celu końcowego, jakim jest widoczny postęp w umiejętnościach. Wszystkie te wskaźniki pozwolą na bieżącą kontrolę czynionych postępów i wczesną interwencję w razie potrzeby. Tutaj jeszcze dodatkowa uwaga - jeśli firma nie ma zbyt dużego doświadczenia w określaniu wskaźników, szkoła oferująca usługę szkoleniową może jak najbardziej wspomóc swojego Klienta i wraz z nim ustalić odpowiednie wskaźniki.

3. Niewłaściwy dobór metod nauczania:

Innym częstym błędem jest niewłaściwy dobór metody nauczania w odniesieniu do potrzeb, preferencji oraz możliwości pracowników. Każdy pracownik ma swoje preferencje i indywidualny styl uczenia się oraz określone zasoby do dyspozycji. Właściwy dobór metod jest kluczowy dla efektywnego przyswajania wiedzy i zdecydowanie zwiększa gwarancję sukcesu. Należy pamiętać też o tym, że inne metody są skuteczne w przypadku mających wiele czasu na naukę nastolatków, a nieco inne metody muszą być zastosowane w przypadku zapracowanych i obciążonych dodatkowymi obowiązkami dorosłych.

Metody zapobiegania:

Przed wyborem metody należy zebrać informacje o preferencjach uczestników szkolenia. Można to zrobić poprzez ankiety lub rozmowy indywidualne, najlepiej w kooperacji z dostawcą usług. Następnie należy dostosować metody nauczania do wyrażanych preferencji i możliwości. W zależności bowiem od nich, w niektórych przypadkach sprawdzą się lepiej lekcje indywidualne, w innych grupowe, a jeszcze innym warto będzie zaproponować naukę opartą w całości na platformie e-learningowej lub też jakiś rodzaj nauki hybrydowej. Warto przy tym posiłkować się wiedzą i doświadczeniem szkoły językowej, która może dopomóc w wyborze najlepszej dla danej firmy i pracowników opcji.

4. Zbyt duże grupy szkoleniowe:

Jednym z ważniejszych czynników wyboru szkoleń dla wielu firm jest cena zajęć. Szukając oszczędności, decydujemy się na większe grupy szkoleniowe, co może stworzyć niesprzyjające warunki dla skutecznego uczenia się. Zbyt duża liczba uczestników utrudnia indywidualizację nauczania i ogranicza możliwość aktywnego udziału w zajęciach. Łatwo można sobie przeliczyć, ile czasu na wypowiedź mają przykładowo uczestnicy szkoleń w 3-osobowej grupie, a ile w 8-osobowej.

Metody zapobiegania:

Należy w miarę możliwości ograniczać liczbę uczestników w grupach szkoleniowych, aby umożliwić bardziej spersonalizowane podejście do uczenia się oraz dać uczestnikom jak najwięcej czasu na możliwość indywidualnego wypowiadania się. Grupy o mniejszej liczbie osób pozwalają też na większą interakcję i indywidualne wsparcie.

5. Zbyt mała liczba godzin szkolenia:

Innym pomysłem na obniżenie kosztów firmowych jest skrócenie czasu trwania szkoleń językowych lub ograniczenie liczby godzin nauki języka w tygodniu. Skutkuje to niewystarczającą ilością czasu przeznaczonego na naukę języka. Dodatkowo, jeśli zajęcia prowadzone są tylko raz na tydzień, bez żadnego wspomagania nauki w międzyczasie (jak choćby przez pracę na dedykowanej platformie językowej), to w wyniku działania efektu krzywej zapominania (krzywa Ebbinghausa, więcej na ten temat tutaj) efektywność nauki znacząco maleje. Efektywne opanowanie języka wymaga czasu i systematycznego, regularnego podejścia.

Metody zapobiegania:

Ważne jest określenie odpowiedniej liczby godzin szkolenia, zarówno całego kursu jak i częstotliwości spotkań, uwzględniającej poziom zaawansowania pracowników i cele szkoleniowe. Należy zadbać o to, aby zapewnić wystarczającą ilość czasu na zdobycie wiedzy i umiejętności, a także umożliwić regularne powtórki i praktykę. Jeśli firma ma mniejsze środki finansowe, może skorzystać z mniej kosztownych rozwiązań, jak na przykład nauki przy użyciu platformy, wspomaganej pracą z lektorem, czyli tzw. metody hybrydowej.

6. Brak ciągłości i konsekwencji:

Z punktem powyżej łączy się błąd związany z organizowaniem pojedynczych sesji szkoleniowych bez kontynuacji i konsekwencji lub, co częściej ma miejsce, nieregularne uczęszczanie na zajęcia przez uczestników szkoleń. Wiedza językowa nie rozwija się w jednym dniu, wymaga regularnych ćwiczeń i praktyki, a te z kolei wymagają konsekwentnego kontaktu z językiem w trakcie zajęć i poza nimi. Jeśli pracownik z różnych powodów (o których również poniżej) nie chodzi na zajęcia, nie można oczekiwać, że poczyni postępy.

Metody zapobiegania:

Firmy powinny planować szkolenia w sposób ciągły, z regularnymi sesjami i określonymi okresami przerwy na powtórki i utrwalenie materiału. Tutaj bardzo ważne jest zarówno wsparcie ze strony firmy, jak i przygotowanie odpowiednich zasad (regulaminu) uczęszczania na zajęcia, aby zdyscyplinować do tego pracowników. Można również wprowadzić system samokontroli i zapewnienie dostępu do materiałów edukacyjnych poza zajęciami, jak na przykład dostęp do platformy ułatwiającej powtórki materiału i pracę własną.

7. Brak zaangażowania ze strony kierownictwa lub samych uczestników szkoleń:

Jeśli kierownictwo firmy nie wykazuje zainteresowania i wsparcia w procesie szkoleń językowych, to może prowadzić do braku motywacji pracowników i niskiej skuteczności tych szkoleń. Przez wsparcie należy też rozumieć rozwiązanie takich dylematów, jak ten, kiedy pracownicy mają uczestniczyć w zajęciach językowych. Część z firm nie godzi się na to, żeby działo się to w godzinach pracy, co znaczącej grupie pracowników, mających przecież swoje rodzinny i obowiązki związane z życiem prywatnym, utrudnia korzystanie z zajęć. Z kolei organizowanie zajęć w trakcie pracy może wiązać się z sytuacją, kiedy pracownik bywa rozdarty pomiędzy tym, czy uczestniczyć w pełni aktywnie w zajęciach, czy może odpowiadać na pilne maile od kierownictwa lub też iść na inne spotkanie, zorganizowane akurat w tym samym momencie co szkolenie językowe.

Metody zapobiegania:

Jeśli chcemy, aby pracownicy osiągali wyznaczone cele szkoleniowe, kierownictwo firmy powinno być w pełni oddane pomysłowi szkoleń językowych i zaangażowane w proces ich realizacji. Można to zrobić, ułatwiając pracownikom uczestniczenie w zajęciach poprzez określenie godzin pracy, w których mogą oni uczestniczyć w szkoleniu. Warto zadbać też o to, by w tym czasie ograniczyć liczbę ważnych spotkań firmowych oraz liczbę pilnych zadań do zrobienia "na już". Jeśli trzeba, również kierownictwu należy wyjaśnić korzyści wynikające z rozwijania umiejętności językowych podwładnych i przekonać do ich znaczenia. Warto też wyjaśnić, jak pewne sposoby funkcjonowania w firmie wpływają pozytywnie lub negatywnie na efektywność szkoleń, i co to znaczy dla wyników firmy, w tym również wyników finansowych.

8. Brak nauki poza samymi zajęciami / praktyki w realnych sytuacjach:

Z powodu braku czasu oraz wielu zobowiązań czy to w pracy, czy w związku z życiem rodzinnym, dorośli profesjonaliści często nie mają wielu okazji na ćwiczenie języka obcego poza pracą. A brak dodatkowych, pozalekcyjnych ćwiczeń najczęściej oznacza słabe postępy w nauce. Często zdarza się, że firma skupia się na teorii, ale nie zapewnia praktyki w realnych sytuacjach, takich jak rozmowy telefoniczne czy negocjacje. Bez możliwości praktycznego zastosowania wiedzy, trudno osiągnąć pełny efekt szkolenia.

Metoda zapobiegania:

Firma powinna zapewnić możliwość praktycznego wykorzystania umiejętności językowych poprzez uczestnictwo w realnych wyzwaniach językowych na co dzień - wymianę korespondencji w języku docelowym, uczestnictwo w rozmowach telefonicznych, wideokonferencjach czy też spotkaniach na żywo; wszystko to umożliwia praktykę w realnych scenariuszach. Jeśli zaś z jakiegoś powodu nie jest to możliwe, firma może zapewnić pracownikowi stały kontakt z językiem poprzez dostęp do dedykowanej platformy szkoleniowej, gdzie również można ćwiczyć zdobyte umiejętności poza zajęciami z lektorem.

Podsumowanie:

Organizacja skutecznych szkoleń językowych wymaga uwzględnienia wielu czynników. Jak widać z powyższej listy, istnieje sporo błędów, jakie mogą popełnić firmy organizując szkolenia językowe dla swoich pracowników. Należy pamiętać, że nie jest to pełna lista wszystkich możliwych błędów, ale wybór tych, które według naszej oceny najczęściej przyczyniają się do słabych rezultatów. Korekty i zwrócenie uwagi już na większą liczbę z wymienionych kategorii pozwoli na osiągnięcie lepszych wyników. Przy odpowiednim podejściu i dostosowaniu szkoleń do indywidualnych potrzeb pracowników, firmy będą mogły osiągnąć pełny potencjał edukacyjny i zapewnić rozwój umiejętności językowych w miejscu pracy, na czym również skorzystają.

O autorce:

Beata Szeruga

Business English Teacher, absolwentka Anglistyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zarządzania Kadrami Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Pasjonatka rozwoju osobistego, uwielbia dzielić się wiedzą i udoskonalać procesy. Uczy języka angielskiego od 1998 roku oraz pomaga w rozwoju dorosłych od ponad 12 lat. Obecnie zgłębia tajniki marketingu online oraz współtworzy nowe produkty i usługi dla Prolang.
Shopping Cart
Scroll to Top
Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner